0963 251 336
 Xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
 ctynstt@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TRUNG THÀNH

Hương vị quê hương, chất lượng quốc tế

Dứa đóng hộp

Dứa Queen A10 miếng

Liên hệ

Dứa Queen miếng nước đường đóng lon loại A10.

DW 1600 gr, brix 14-16%, ACID: 0.35 – 0.5%, NW 3050 gr.

 

Dứa Queen A10 khoanh

Liên hệ

Dứa Queen khoanh nước đường đóng lon loại A10.

DW 1600 gr, brix 14-16%, ACID: 0.35 – 0.5%, NW 3050 gr.

 

Dứa Queen 20 miếng

Liên hệ

Dứa Queen miếng nước đường đóng lon loại 20oz nắp thường.

DW 300 gr, brix 14-16%, ACID: 0.35 – 0.5%, NW 565 gr.

 

Dứa Queen 20 khoanh

Liên hệ

Dứa Queen khoanh nước đường đóng lon loại 20oz nắp thường.

DW 300 gr, brix 14-16%, ACID: 0.35 – 0.5%, NW 565 gr.

Dứa Queen 30 miếng

Liên hệ

Dứa Queen miếng nước đường đóng lon loại 30oz nắp thường.

DW 430 gr, brix 14-16%, ACID: 0.35 – 0.5%, NW 850 gr.

 

Dứa Queen 30 khoanh

Liên hệ

Dứa Queen khoanh nước đường đóng lon loại 30oz nắp thường.

DW 430 gr, brix 14-16%, ACID: 0.35 – 0.5%, NW 850 gr.